IN VITRO TESTS

İn Vitro Sitotoksisite Testi - ISO 10993-5

Sitotoksisite; canlı hücreler üzerindeki toksik etki oranını ifade eder. Sitotoksisite testleri, toksik olduğu düşünülen maddenin, uygun hücre kültüründe, hücre çoğalma oranı ve hücre üzerindeki toksik etkisi dikkate alınarak değerlendirme yapılan testlere denir. Bu test sistemleri; morfolojik olarak hücresel hasarın gözlenmesi, hücresel hasarın çeşitli ölçüm yöntemleri ile belirlenmesi, hücresel büyümenin belirlenmesi, hücresel metabolizmadaki herhangi bir değişikliğin belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır.

Sitotoksisite testleri in vivo veya in vitro olarak yapılabilmektedir. In vitro testlerde, sitotoksisitesi araştırılan madde, artan konsantrasyonlarda hücrelere uygulanır. Bu maddenin hücre morfolojisi ve hücrelerin yaşama oranları üzerine etkileri araştırılmaktadır. Sitotoksisite testleri WST-1,MTT-XTT, Nötral Red gibi metodlar kullanılarak yapılabilmektedir.

  • Hücre canlılığı
  • Hücre ölümü
  • Hücre membran bütünlüğü
  • Hücre organelleri
  • DNA ve protein sentezi
  • Hücre bölünmesi

Hemoliz Testi – ISO 10993-4

Tıbbi cihazların, süzülebilir maddelerin ve biyomalzemelerin tavşan kanı üzerindeki olumsuz etkilerini değerlendirmek için doğrudan ve ekstrakte yöntemleriyle hemoliz testleri uygulanır. Bu test, uluslararası standart ISO 10993-4 e göre tıbbi cihazların ve biyomalzemelerin hemo uyumluluğunu değerlendirmek için yapılır.

İn Vitro Hemoliz

İn Vitro Koagülasyon

Genotoksisite Testleri ISO 10993-3

Memeli veya memeli olmayan hücre kültürünün veya diğer tekniklerin kullanıldığı bir grup in vitro genotoksisite deneyleri, tıbbi cihazlar, malzemeler ve/veya özütlerinden kaynaklanan gen mutasyonlarını, kromozom yapısı veya sayısındaki değişiklikleri ve diğer DNA veya gen toksisitelerini tayin etmek amacıyla kullanılır. İn vitro deneylerinden herhangi biri pozitif ise in vivo mutajenite deneyleri yapılmalı veya malzemenin mutajenik olduğu varsayılmalıdır.

  • Bakteriyel Geri Mutasyon Testi (AMES) - OECD 471
  • İnvitro Memeli Kromozom Aberasyon Testi- OECD 473
  • İnvitro Memeli Hücre Gen Mutasyon Testi-OECD TG 476
  • İnvitro Memeli Hücre Mikronukleus Testi-OECD 487